Vedtægter for Musikskolerådet

§ 1 Navn og status

Odder Musikskole er en kommunal institution i Odder Kommune.


§ 2 Formål og opgaver

At udvikle elevernes musikalske evner, bibringe dem musikalske kundskaber og medvirke til at styrke deres musikalske og personlige udvikling samt deres evne til at udfolde sig både individuelt og i fællesskaber.
Som led i opfyldelsen af dette formål lægger Odder Musikskole ud over den individuelle undervisning særlig vægt på at stimulere og etablere sammenspil i form af både orkestre og kor.
Herigennem sikres ligeledes en mangfoldighed af instrumenttyper samt bredde i genrer/repertoire såvel som kunstnerisk formidling.
Odder Musikskole samarbejder med alle skoler, uddannelsesinstitutioner og andre relevante samarbejdspartnere i Odder Kommune og indgår desuden i tværregionalt og tværkulturelt samarbejde med det erklærede formål at bidrage aktivt til opretholdelse og fornyelse af kommunens og regionens musik- og kulturliv.
Musikskolens opgaver og formål er endvidere fastsat i Kulturministeriets bekendtgørelse om musikskoler af 14. maj 2013.


§ 3 Musikskolens indhold

Stk. 1
Musikskolen tilbyder undervisning i musik og sang til alle børn og unge op til 25 år i Odder Kommune.

Stk. 2
Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever og til elever med særlige behov.

Stk. 3
Musikskolen udvikler og afholder projekter og events.

 
§ 4 Musikskoleråd

Stk. 1
1 repræsentant for personalegruppen
2 repræsentanter blandt musikskolens forældre
1 repræsentant for Musikskolens Venner
1 repræsentant for kommunens skoler
1 repræsentant for kommunens øvrige uddannelsesinstitutioner
1 repræsentant for kommunens erhvervsliv

Stk. 2
Rådets medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Valg afholdes i september måned i ulige år.
Genvalg kan finde sted.

Stk. 3
Rådet konstituerer formanden af sin midte. Ansatte ved Musikskolen kan ikke være formand.

Stk. 4
Musikskolens leder deltager i rådsmøderne uden stemmeret. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme. Musikskolens leder er desuden sekretær for rådet og sikrer herunder mødereferater, indkaldelser og informationsformidling.

Stk. 5
I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.


§ 5 Møder i Musikskolerådet

Stk. 1
Der indkaldes til møde mindst 4 gange årligt eller efter behov med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Dagsorden udarbejdes af Musikskolens leder i samråd med formanden.

Stk. 2
Der udarbejdes beslutningsreferat der offentliggøres på Musikskolens hjemmeside.

Stk. 3
Rådet kan fastsætte en forretningsorden.

 

§ 6 Musikskolerådets opgaver og ansvar

Stk. 1
Rådet skal være sparringspartner for Musikskolens ledelse og medvirke til udvikling af skolens profil og tilbud.

Stk. 2
I samråd med ledelsen skal rådet medvirke til at sikre samarbejdet med skolerne og dens øvrige samarbejdspartnere. Rådet kan fremsætte forslag til lederen om nye undervisningstiltag, projekter og indsatsområder.

Stk. 3
Musikskolerådet udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet.

Stk. 4
Ledelsen informerer rådet om nyt vedrørende de politisk betingede rammer og værdier, som Musikskolen arbejder inden for.

Stk. 5
Rådet er repræsenteret i ansættelsesudvalg ved ansættelse af musikskolens leder.


§ 7 Økonomi

Stk. 1
Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat, andre tilskud samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.

Stk. 2
Musikskolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 3
Musikskolens leder aflægger regnskab til Kunststyrelsen inden den fastsatte frist.

Stk. 4
Musikskolens leder orienterer Musikskolerådet om budget, budgetopfølgning samt årsregnskab.

Ovenstående vedtægt træder i kraft den 1. januar 2018.